Loading...
0
¥0.00
项目资料分类
jsp+struts2+jdbc+mysql实现简单的在线预约挂号管理系统源码附带视频运行教程

jsp+struts2+jdbc+mysql实现简单的在线预约挂号管理系统源码附带视频运行教程

13
浏览量:558
收藏量:3
销售量:13
资源类型:
项目源码
¥28.31 ¥29.8

<p> <span style="font-family:sans-serif;font-size:16px;"><span style="line-height:2;">今天给大家演示的是一款由jsp+struts2+jdbc+mysql实现的简单的在线预约挂号系统,主要实现了患者管理、挂号管理、挂号根据科室统计等功能,患者信息可以导出Excel表格,项目功能比较简单,下面是视频演示</span><span style="color:#E53333;font-family:sans-serif;font-size:16px;background-color:#FFFFFF;line-height:2;">(备注:系统有任何运行问题请加我QQ,右侧有我的联系方式,包运行哦!保证你能运行起来的!)</span><span style="line-height:2;"></span><span style="line-height:2;">:</span></span> </p> <iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=498823673&bvid=BV1hK411H7tq&cid=210604505&page=1" frameborder="no" width="100%" height="500px"> </iframe> <p> <span style="font-family:sans-serif;font-size:16px;line-height:2.5;"> 下面是运行部分截图:</span> </p> <p> <span style="font-family:sans-serif;font-size:16px;"><img src="http://product-img.yuanlrc.com/uid-11-product-detail-CDD4E7984F954B5B8E98CDD1D195A7B3.png" alt="" /><img src="http://product-img.yuanlrc.com/uid-11-product-detail-5849B147913142989EF859144F39C006.png" alt="" /><img src="http://product-img.yuanlrc.com/uid-11-product-detail-3D0321AF5FBD4981901F50EA993AB85F.png" alt="" /><img src="http://product-img.yuanlrc.com/uid-11-product-detail-4420D2943F6E4069BB1B87B39EF9D845.png" alt="" /><img src="http://product-img.yuanlrc.com/uid-11-product-detail-77B1B694F20D487BA04EB5054721325E.png" alt="" /><img src="http://product-img.yuanlrc.com/uid-11-product-detail-DE6A914985EB40B5B8C224418527ACB0.png" alt="" /><img src="http://product-img.yuanlrc.com/uid-11-product-detail-DCE5691B1BE94515A45A6B68D6068DAA.png" alt="" /><br /> </span> </p>

作者

最新猿榜单