Loading...
0
¥0.00
项目资料分类
SSM+Mysql+Jsp实现的在线高中考试系统源码附带运行指导视频

SSM+Mysql+Jsp实现的在线高中考试系统源码附带运行指导视频

1
浏览量:130
收藏量:0
销售量:1
资源类型:
项目文档
¥63 ¥70 VIP可免费下载 立即开通VIP

<p> <span style="color:#212121;font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, "background-color:#FFFFFF;font-size:24px;">        基于SSM+Mysql+Jsp实现的在线高中考试系统源码附带运行指导视频,项目分为前台和后台,前台主要为学生角色、后台主要为管理员角色。管理员添加试题和发布试卷,学生负责在线考试、在线查看成绩和错题记录列表等。管理员功能有:年级管理、课程管理、试题管理、试卷管理、学生管理等。本前端页面是自己做的模板,后台代码是自己使用SSM框架编写的,代码有注释也很整洁,有喜欢的可以下载下来继续完善系统,该系统功能没有做的很细致,如果有喜欢的可以自己继续添加功能,做的更完美,如果完善一下做研究生毕设都没问题。</span> </p> <p> <span><span style="font-size:24px;color:#E53333;">运行环境:jdk1.8、mysql5.x、eclipse、tomcat8.5\7.0、maven3.5\3.6。</span></span> </p> <p> <span><span style="font-size:24px;color:#E53333;">如果运行环境一致可以免费包运行、包远程调试,右侧联系我。</span></span> </p> <p> <span style="color:#E53333;"><span style="font-size:24px;color:#E53333;">项目运行指导视频如下:</span></span> </p> <iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=548147374&bvid=BV1Pq4y1P7sR&cid=415098466&page=1" width="100%" height="500px" frameborder="no"> </iframe> <p> <br /> </p> <p> <span style="color:#E53333;"><span style="font-size:24px;color:#E53333;">项目部分截图如下:</span></span> </p> <p> <span><span style="font-size:24px;"><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-A886C2B8ADB84057B29CAEC2E28AFAB0.jpg" alt="" /><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-8CDCCFC90E2C4FD0B615A2459E30F2E2.jpg" alt="" /><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-F47191FFF54349C6A13198B4EC57388E.jpg" alt="" /><br /> </span></span> </p> <p> <span><span style="font-size:24px;"><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-F438A0836C75470881E81256FA08897E.jpg" alt="" /><br /> </span></span> </p> <p> <span><span style="font-size:24px;"><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-3683033EEB7F4AC8BE6CB66902CAEA0D.jpg" alt="" /><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-22DDE26023BC48729FA6FEACFE92D047.jpg" alt="" /><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-C549CE450B1B41C98A3BC5ABCE1622AE.jpg" alt="" /><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-BDB96D133E2D4D9382A43B90E61CE253.jpg" alt="" /><img src="https://product-img.yuanlrc.com/uid-37-product-detail-837173DA414549ACBC00D77A4909A9EF.jpg" alt="" /><br /> </span></span> </p>

作者

最新猿榜单